Art$LogoTag

LCD Downtown Exhibition, Houston, Texas.